Return to My Home Page
Suketoshi Matsuyama's Works
Suketoshi Matsuyama's
Artist Statement

Suketoshi Matsuyama's
resume

#01 Shigaraki Hanaire
w.8.9cm x h.28.7

#02 Shigaraki Hanaire
w.8.5cm x h.23.2cm

#03 Shigaraki Hanaire
w.7.1 x h.23.7cm

#04 Shigaraki Hanaire
w.7.5 x h.26.8cm

#05 Shigaraki Hanaire
w.10.2cm x h.24.3cm

#06 Shigaraki Hanaire
w.8.5 x h.19.0cm

#07 Shigaraki Hanaire
w.9.6 x h.20.8cm

#08 Shigaraki Hanaire
w.21.5 x h.22.0cm

#09 Shigaraki Hanaire
w.11.5cm x h.22.6cm

#10 Shigaraki Hanaire
w.18.0cm x h.24.0cm

#11 Iga Hanaire
w.22.8 x h.29.8cm

#12 Shigaraki Tsubo
w.15.0 x h.22.0cm

#13 Iga Hanaire
w.11.4cm x h.33.8cm

#14 Iga Hanaire
w.12.0 x h.27.5cm

#15 Shigaraki Mizusashi
w.14.0cm x h.17.0cm

#16 Shigaraki Mizusashi
w.17.6 x h.17.2cm

#17 Shigaraki Mizusashi
w.15.4 x h.14.2cm

#18 Shigaraki Mizusashi
w.15.5cm x h.17.7cm

#19 Shigaraki Chaire
w.7.0cm x h.5.0cm

#20 Shigaraki Chaire
w.6.0 x h.6.0cm

#21 Shigaraki Chawan
w.12.3 x h.8.7cm

#22 Shigaraki Chawan
w.11.0 x h.7.5cm

#23 Shigaraki Chawan
w.10.5 x h.7.0cm

#24 Shigaraki Chawan
w.11.5cm x h.6.5cm

#25 Shigaraki Chawan
w.13.5cm x h.8.0cm

#26 Shigaraki Chawan
w.12.4 x h.7.4cm

#27 Shigaraki Chawan
w.12.7 x h.7.6cm

#28 Iga Chawan
w.13.0 x h.7.5cm

#29 Shigaraki Hachi
w.26.5cm x h.16.0cm

#30 Shigaraki Hachi
w.20.5 x h.13.5cm

#31 Shigaraki Hachi
w.21.0cm x h.13.5cm

#32 Shigaraki Hachi
w.25.0 x h.14.5cm

#33 Shigaraki Hachi
w.23.0 x h.9.5cm

#34 Shigaraki tokuri
w.7.0 x h.13.0cm

#35 Guinomi
Right w.6.3 x h.5.0cm
Left w.6.0 x h.4.8cm


Return to My Home Page
He does not have his E_mail address.
to Shiho Kanzaki